ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 62

 1. నేను సియోను పక్షమున మాట్లాడకుండ ఉండజాలను. నేను యెరూషలేము పక్షమున సంభాషించి తీరెదను. ఆ నగరము యొక్క నీతి | వేకువ వెలుగువలె ప్రకాశించును. ఆ పట్టణపు రక్షణము చీకటిలో దీపమువలె మెరయును.

2. యెరూషలేమూ! జాతులు నీ నీతిని గాంచును. రాజులెల్లరు నీ వైభవమును చూతురు. నీవు ప్రభువు స్వయముగా దయచేసిన క్రొత్త పేరున పిలువబడుదువు.

3. నీవు ప్రభువు చేతిలో తేజోవంతమైన కిరీటముగాను, నీ దేవుని చేతిలో రాజమకుటముగాను ఒప్పుదువు.

4. నిన్నిక పరిత్యక్తయని పిలువరు. నీ భూమినిక విడువబడిన భార్యయని పిలువరు. నిన్ను దేవునికి ఆనందదాయినివని పిలుతురు. నీ భూమిని వివాహిత అని పిలుతురు.

5. యవ్వనుడు కన్యకను వరించిన పెండ్లి చేసుకొనినట్లు నీ కుమారులు నిన్ను వరించి పెండ్లి చేసుకొనెదరు. వరుడు తన వధువును చూసి ఆనందించునట్లే నీ దేవుడును నిన్ను గాంచి సంతసించును.

6. యెరూషలేమూ! నేను నీ ప్రాకారములమీద కావలివారిని నిలిపితిని. వారు రేయింబవళ్ళును మొర పెట్టుచు ప్రభువునకు ఆయన ప్రమాణములను జ్ఞాపకము చేయుచుండవలయునే గాని ఊరకుండరాదు.

7. ప్రభువు యెరూషలేమునకు అభ్యుదయము దయజేసి జనులెల్లరును దానిని శ్లాఘించునట్లు చేయువరకు, వారు ఆయనను వదలిపెట్టకూడదు.

8. ప్రభువు ఖండితముగా ఇట్లు ప్రతిజ్ఞ చేసెను. ఆయన స్వీయబలముతో . ఈ వాగ్దానము నెరవేర్చును. “ఇకమీదట మీరు పండించిన ధాన్యమును మీ శత్రువులు ఆరగింపరు. మీరు శ్రమపడి తయారుచేసిన ద్రాక్షారసమును అన్యులు త్రాగరు.

9. మీలో ధాన్యమును నూర్చినవారే దానిని భుజించి ప్రభువును స్తుతింతురు. ద్రాక్షపండ్లను కోసిన వారే వాని రసమును నా దేవాలయ ఆవరణములో పానము చేయుదురు."

10. యెరూషలేము పౌరులారా! మీరు నగరద్వారముల ద్వారా రండు, రండు! తిరిగివచ్చు ప్రజలకొరకు త్రోవ సిద్ధముచేయుడు, సిద్ధము చేయుడు. రాజపథమును నిర్మింపుడు, నిర్మింపుడు. వారికి అడ్డముగానున్న రాళ్ళనెల్లతొలగింపుడు. జాతులకు జెండానెత్తి చూపుడు.

11. ప్రభువు ధాత్రికంతటికిని ఇట్లు తెలియజెప్పుచున్నాడు: “మీరు సియోను కుమారితో ఇట్లు నుడువుడు: “ప్రభువు నిన్ను రక్షింప వచ్చుచున్నాడు, ఆయన తాను విముక్తులను చేసిన ప్రజలను వైభవముగా తనవెంట కొనివచ్చుచున్నాడు.”

12. ఆ విముక్త జనులను ప్రభువు పవిత్ర ప్రజలనియు, ప్రభువు రక్షించినవారనియు పిలుతురు. యెరూషలేమును దేవుడు ప్రేమించు నగరమనియు, దేవుడు పరిత్యజింపని పట్టణమనియు పిలుతురు.