ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 61

 1. ప్రభువైన యావే నన్ను అభిషేకించెను. ఆయన ఆత్మ నాపై ఉన్నది. పేదలకు శుభవార్తను ప్రకటించుటకును, హృదయ వేదన నొందినవారిని దృఢపరచుటకును, చెరలోనున్న వారికి విడుదలయు, బంధింపబడినవారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపెను.

2. ప్రభువు అనుగ్రహవత్సరమును గూర్చియు, మన దేవుడు శిక్షించు దినమును గూర్చి ప్రకటించుటకును, శోకించువారిని ఓదార్చుటకును ఆయన నన్ను పంపెను.

3. సియోనునందు దుఃఖించువారికి బూడిదకు బదులుగా పూలదండనిచ్చుటకును, శోకవస్త్రమునకు మారుగా ఆనందతైలమును ఒసగుటకును, విచారించువారు భారభరితమైన ఆత్మతో స్తుతిగీతము పాడునట్లు చేయుటకును ఆయన నన్ను పంపెను. తన కీర్తి కొరకు ప్రభువే స్వయముగా నాటుకొనిన 'నీతివృక్షములు' అని దుఃఖార్తులకు పేరిడుదురు.

4. వారు బహుకాలమునుండి శిథిలములై కూలిపోయియున్న గృహములను పునర్నిర్మింతురు. దీర్ఘకాలమునుండి శిథిలములై పాడువడియున్న నగరములను మరల కట్టుదురు.

5. అన్యదేశీయులు మీ గొఱ్ఱెల మందలను కాయుదురు. మీ పొలములనుదున్ని మీ ద్రాక్షలను పెంచుదురు.

6. మీరు మాత్రము ప్రభువు యాజకులుగాను, మన దేవుని పరిచారకులుగాను గణుతికెక్కుదురు, మీరు జాతులసొత్తును అనుభవింతురు. దానిని దక్కించుకొనినందులకు గర్వింతురు.

7. మీరు రెండంతలుగా అవమానమును అనుభవించితిరి. నిందకును, అపహాసమునకును గురియైతిరి. కావున మీరు మీ దేశముననే రెండంతలుగా సంపదలుబడసి శాశ్వతానందమును అనుభవింతురు.

8. ప్రభువు ఇట్లు అనుచున్నాడు: ప్రభుడనైన నేను నీతిని అభిమానింతును. పరపీడనను, దుష్టవర్తనను అసహ్యించుకొందును. నేను నమ్మదగినతనముతో నా ప్రజను బహూకరింతును. వారితో శాశ్వతముగ నిబంధనము చేసికొందును.

9. వారు జాతులన్నింటను సుప్రసిద్ధులగుదురు. వారి సంతానమునకు ఖ్యాతి కలుగును. వారిని చూచినవారెల్లరును నేను వారిని దీవించితినని గుర్తింతురు.

10. యెరూషలేము ఇట్లనును; నేను ప్రభువునందు ఆనందింతును. నా దేవుని యందు నా ఆత్మ ప్రమోదము చెందును. ఆయన నాకు రక్షణము అను వస్త్రములను తొడిగించెను. నీతి అను ఉత్తరీయమును కట్టబెట్టెను. నేను ఆభరణములు తాల్చిన వధువువలెను, శిరస్సుపై పూలదండను తాల్చిన వరునివలెను ఒప్పితిని.

11. భూమి నుండి మొక్కలు మొలిచినట్లుగా నేలనుండి విత్తనములు మొలకెత్తినట్లుగా ప్రభువు తన ప్రజలకు రక్షణమును మొలిపించును. జాతులెల్లను ఆయనను సన్నుతించును.