ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 3

 1. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు యూదా, యెరూషలేముల నుండి ప్రజలకు ఆధారభూతమైన వానినన్నిటిని, అన్నపానీయములను తొలగించును.

2. శూరులను, సైనికులను, న్యాయాధిపతులను, ప్రవక్తలను, సోదెచెప్పు వారిని రాజనీతిజ్ఞులను,

3. సైన్యాధిపతులను, పెద్దలను, సలహాదారులను, మాంత్రికులను, శాకునికులను ఆయన తొలగించును.

4. ఆయన బాలురను ప్రజలకు అధిపతులనుగా నియమింతును. వారు బాలచేష్టలు చేసి, ప్రజలను పరిపాలింతురు.

5. ప్రజలు ఒకరినొకరు బాధింతురు. ఇరుగుపొరుగువారు ఒకరినొకరు పీడింతురు. పిన్నలు పెద్దలను తిరస్కరింతురు. అల్పులు ఘనులను గౌరవింపరు.

6. తన తండ్రి ఇంట తన సోదరుని పట్టుకొని “నీకు కనీసము కట్టుకొనుటకు బట్టలైననున్నవి. కనుక ఈ కష్టకాలమున నీవు మాకు నాయకుడవై మమ్ము పరిపాలింపుము” అని అడుగుదురు.

7. కాని అతడు “నేను మిమ్ము సంరక్షింపజాలను. మా ఇంట బట్టలును, తిండియు లేవు. నన్ను మీకు నాయకునిగా ఎన్నుకొనకుడు” అని పలుకును.

8. యెరూషలేము పతనమయ్యెను యూదా నాశనమయ్యెను ఆ ప్రజల మాటలు చేతలు ప్రభువునకు ప్రతికూలముగానున్నవి. వారు ప్రభువుమహిమను అవమానించుచున్నారు.

9. వారి ముఖలక్షణము వారికి ప్రతికూలముగా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది. ఆ ప్రజలు సొదొమ జనులవలె బహిరంగముగా పాపము చేయుచున్నారు. తమ మీదకు తామే కీడు తెచ్చుకొనియున్నారు.

10. సజ్జనులతో మీరు సంతోషము బడయుదురనియు, మీ సత్కార్యములకు తగినఫలమును అనుభవింతురనియు చెప్పుడు.

11. కాని దుష్టునికి అనర్థము వాటిల్లును. వారు ఇతరులకు చేసిన కీడే వారిని సోకును.

12. నా ప్రజలను బాలుడు పీడించుచున్నాడు. స్త్రీలు ఏలుచున్నారు. ప్రజలారా! మీ పాలకులు మిమ్ము అపమార్గము పట్టించుచున్నారు. మీరు ఏ దారిన పోవలెనో మీకే తెలియుటలేదు.

13. ప్రభువు తన వాదమును వినిపించుటకు సిద్ధమగుచున్నాడు. తన ప్రజలకు తీర్పుచెప్పుటకు సంసిద్ధుడు అగుచున్నాడు.

14. ఆయన పెద్దలను ప్రజాధిపతులను తీర్పునకు పిలుచుచున్నాడు. “ద్రాక్షతోటను దోచుకొనినది మీరే. మీరు పేదలనుండి దోచుకొనిన సొమ్ము మీ ఇండ్లలోనున్నది.

15. నా ప్రజలను అణగదొక్కి పేదలను పీడించు అధికారము మీకు ఎక్కడినుండి వచ్చినది? సైన్యములకధిపతియు, ప్రభుడనైన నా పలికిది” అని అనుచున్నాడు.

16. ప్రభువు ఇట్లనెను: “సియోను మహిళలకు పొగరెక్కినది. వారు గర్వముతో తలఎత్తుకొని నడచుచున్నారు. ఓర చూపులు చూచుచున్నారు. కాలియందెలు మ్రోగునట్లు కులుకుచు నడుచుచున్నారు”

17. కాన ప్రభువు సియోను స్త్రీల తలలు గొరిగించును. వారిని బోడివారిని చేయును. ప్రభువు వారి మానమును బయలుపరచును.

18. ఆ దినమున ప్రభువు యెరూషలేము స్త్రీల యందెలు, వర్తుల భూషణములు, చంద్రవంకలు,

19. లోలకులు, కంకణములు, మేలిముసుగులు,

20. కుళ్ళాయులు, కాలి గొలుసులు, ఒడ్డాణములు, అత్తరు బుడ్డులు, తాయెత్తులు,

21. ఉంగరములు, బులాకీలు, ముక్కుకమ్మలు,

22. దువ్వలువలు, పావడలు, అంగీలు, చేతిసంచులు,

23. అద్దములు, నార బట్టలు, శిరోవేష్టనములు, శాలువలు తొలగించును.

24. వారు పరిమళములకు మారుగా దుర్గంధము లొలుకుదురు. ఒడ్డాణములకు మారుగా త్రాళ్ళు ధరింతురు. అలంకృత కేశములకు మారుగా బోడితలలు చూపట్టును. వలువలకు మారుగా గోనెతాల్తూరు. సౌందర్యమునకు మారుగా వాతలు వేయించుకొందురు.

25. నీ పురుషులు కత్తివాతబడుదురు. నీ వీరులు పోరునచత్తురు,

26. నీ ద్వారములు ఏడుపులతో అంగలార్చును. నీవు శోకముతో నేలమీద చతికిలబడుదువు.