ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 36

 1. హిజ్కియా పరిపాలనాకాలము పదు నాలుగవయేట అస్సిరియారాజగు సన్హరీబు యూదా రాజ్యములోని సురక్షిత పట్టణములను ముట్టడించి జయించెను.

2. అస్సిరియా రాజు యెరూషలేమును ముట్టడించుటకు లాకీషునుండి సైన్యాధిపతియగు రబ్షాకెను పెద్ద సైన్యముతో పంపెను. అతడు యెరూషలేము చేరుకొని ఎగువ చెరువునుండి వచ్చిన నీరు నిలుచు కోనేటివద్ద విడిదిచేసెను. అచ్చటనే చాకిరేవు కలదు.

3. హిల్కీయా కుమారుడును రాజప్రాసాదపాలకుడునగు ఎల్యాకీము, రాజాస్థాన కార్యదర్శియగు షెబ్నా, ఆసాపు కుమారుడును రాజలేఖకుడునగు యోవా వారివద్దకు వెళ్ళిరి.

4. అప్పుడు వారితో రబాకై “అస్సీరియా మహాప్రభువు మీ రాజుతో ఇట్లు చెప్పుము అని అనుచున్నాడు. 'ఓయి! నీవేమి చూచుకొని ఇంత మదించితివి?

5. యుద్ధము చేయుటకు నేర్పును, బలమును ఉండవలెనుకాని,  వట్టి మాటలతో ఏమి ప్రయోజనము? నీవెవరిని నమ్ముకొని మామీద తిరుగబడితివి?

6. ఐగుప్తు నీకు తోడ్పడుననుకొంటివి కాబోలు! ఆ దేశమును నమ్ముకొనుట రెల్లుకాడను ఊతకఱ్ఱగా వాడుకొనుటయే. ఆ కాడ విరిగి చేతిలో గుచ్చుకొనును, ఐగుప్తురాజు ఫరోను నమ్ముకొను వారికి చేకూరు ఫలితము ఇంతియే.

7. ఒకవేళ మీరు మీ దేవుడైన యావే ప్రభువును నమ్ముకొంటిరేమో! కాని హిజ్కియా ఇక మీదట యూదావాసులును, యెరూషలేము పౌరులును యెరూషలేమున మాత్రమే ప్రభువును ఆరాధింప వలెనని ఆజ్ఞాపించి, ఎవరి ఉన్నత స్థలములను, బలి పీఠములను ధ్వంసముచేసెనో ఆయనే కదా యావే!

8. మా రాజు తరపున నేను మీతో పందెము వేయు చున్నాను వినుడు. నేను మీకు రెండువేల గుఱ్ఱములు ఉచితముగా ఇత్తును. కాని వానిని ఎక్కుటకు మీకు రెండు వేలమంది రౌతులు కలరా?

9. అటులకానిచో, నీవు మా అస్సిరియా సైన్యమున ఒక అత్యల్ప ఉద్యోగి నైనను ఎట్లు ఎదిరింపగలవు? అయినను ఐగుప్తు మీకు రథములను, గుఱ్ఱములను పంపునని కాచుకొని ఉన్నారు. ఎంత వెఱ్ఱి!

10. నేను యావే అనుమతి లేకయే నీ దేశముమీదికి దండెత్తివచ్చితినని అను కొంటివా? యావే ప్రభువు నన్ను నీ దేశముపై దండెత్తి మిమ్ము నాశనము చేయుమని చెప్పెను” అని పలికెను.

11. అప్పుడు ఎల్యాకీము, షెబ్నా, యోవాలు రబ్బాకెతో "అయ్యా! నీవు మాతో అరమాయికు భాషలో మాట్లాడుము. మాకు ఆ భాష తెలియును. నీవు హీబ్రూభాషలో మాటలాడెదవేని గోడమీది జనులెల్లరు అర్థము చేసికొందురు” అని అనిరి.

12. కాని అతడు వారితో “మీతో, మీ రాజుతో మాత్రమే మాట్లాడుటకు మా ప్రభువు నన్నిటకు పంపెననుకొంటిరా! నేను ఆ గోడమీద కూర్చున్న వారితో గూడ మాట్లాడవలెను. మీవలెనే వారును అనతికాలములోనే తమ మల మూత్రములను తిని, తాగవలసివచ్చును” అనెను.

13. అంతట ఆ సైన్యాధిపతి లేచి నిలుచుండి జనులందరును వినునట్లు హీబ్రూభాషలో పెద్దగా ఇట్లుపలికెను: “ప్రజలారా! అస్సీరియా మహాప్రభువు పలుకులు వినుడు.

14. ఈ హిజ్కియా రాజు మిమ్ము మోసగించుచున్నాడు. అతడు ఏ విధముగానైనను మా రాజు దాడినుండి మిమ్ము కాపాడలేడు.

15. యావే వలన ఈ పట్టణము అస్సిరియారాజు చేతిలో చిక్కక పోవునని హిజ్కియా మిమ్ము నమ్మించుటకు చెప్పు మాటలను మీరు అంగీకరింపవలదు. మేము ఈ పట్టణమును పట్టుకొనకుండ మీ రాజు అడ్డుపడ జాలడు.

16. మీరు హిజ్కియా మాట వినవద్దు. మీరు మా రాజు వచనము లాలించి అతనికి లొంగిపొండు. అటుల చేసినచో మీరు మీ ద్రాక్షతోటలలో కాచిన పండ్లను భుజింతురు. మీ అంజూరముల మీద ఫలించిన ఫలములను తిందురు. మీ బావులలోని నీళ్ళు త్రాగుదురు.

17. అటుపిమ్మట మా రాజు వచ్చి మిమ్ము మరొక దేశమునకు కొనిపోయి, అచట మీకు స్థిరనివాసము కల్పించును. ఆ భూమి మీ భూమి వంటిదే. ఇక్కడవలె, అక్కడను ద్రాక్షలుకాయును. గోధుమ పండును. మీకు ద్రాక్షారసమును, రొట్టెయు లభించును.

18. హిజ్కియా పలుకులాలించి యావే మిమ్ము రక్షించునని నమ్మి మోసపోకుడు. ఏ జాతుల దైవములైన, మారాజు బారినుండి వారి దేశములను కాపాడుకోగలిగిరా?

19. హామాతు, అర్పాదు దైవము లేరీ? సెఫర్వాయీము దైవములెక్కడ ఉన్నారు? సమరియాను ఏ దైవము రక్షించెను?

20. ఈ దేశముల దైవములలో ఎవరైనా మా రాజు దాడినుండి తమ రాజ్యములను కాపాడుకోగలిగిరా? మరి యావే ప్రభువు నేడు మీ యెరూషలేమును మాత్రము ఎట్లు కాపాడగలడు?”

21. ప్రజలు అస్సిరియా సైన్యాధిపతి మాటలకు జవాబు చెప్పలేదు. హిజ్కియా వారిని నోరుమెదప వద్దని ముందుగనే అజ్ఞాపించి ఉండెను.

22. ఎల్యాకీము, షెబ్నా, యోవాలు శత్రువు మాటలు విని వస్త్రములు చించుకొనిరి. తమ రాజువద్దకు వెళ్ళి అతడు పలికిన పలుకులు విన్నవించిరి.