ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 35

 1. ఎండిన ఎడారి సంతసించునుగాక! మరుభూమి ప్రమోదముచెంది, పుష్పించును గాక!

2. అది జాజిపూలు పూయునుగాక! సంతసముతో పాటలుపాడునుగాక! అది లెబానోనువలె వైభవముగా అలరారును. కర్మేలు, షారోను మండలములవలె సారవంతమగును. ఎల్లరును ప్రభువు వైభవమును గాంతురు. మన దేవుని తేజస్సును జూతురు.

3. దుర్బల హస్తములను బలపరుపుడు. గడగడ వణకు మోకాళ్ళకు సత్తువనిండు.

4. “మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొనుడు, భయపడకుడు, శత్రువులకు ప్రతీకారము చేయుటకును, విరోధులను శిక్షించి మిమ్ముకాపాడుటకును మీ దేవుడు వచ్చుచున్నాడు” అని మీరు నిరుత్సాహము చెందిన వారితో నుడువుడు.

5. అప్పుడు గ్రుడ్డివారు చూతురు. చెవిటివారు విందురు.

6. కుంటివారు లేడివలె గంతులువేయుదురు. మూగవారు సంతసముతో కేకలిడుదురు. మరుభూమిలో ఏరులు పారును.

7. ఎండిననేల సరస్సగును. మాడిననేలలో నీటి బుగ్గలు పుట్టును. పూర్వము నక్కలు వసించిన పొదలలో తుంగలును, జమ్ములును ఎదుగును.

8. అచట రాజపము ఒకటి నెలకొనును. దానిని 'పవిత్రపథము' అని పిలుతురు. పాపాత్ములు దానిగుండ పయనింపజాలరు. దానివెంట పోవువారిని మూడులు ప్రక్కకు త్రిప్పజాలరు.

9. ఆ మార్గమున సింగము కన్పింపదు. క్రూరమృగములు దానివెంట పయనింపవు. ప్రభువు రక్షించినవారు ఆ త్రోవగుండ నడతురు.

10. ఆయన రక్షించినవారు ఇంటికి తిరిగివత్తురు. ఉల్లాసముతో పాటలుపాడుచు మహానందముతో సియోనును చేరుకొందురు. వారు సంతోషముతోను, ప్రమోదముతోను వత్తురు. వారి దుఃఖవిషాదములెల్ల తొలగిపోవును.