ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 28

 1. ఎఫ్రాయీము త్రాగుబోతుల గర్వపు పుష్పకిరీటము నాశనమగు కాలము వచ్చినది. సారవంతమైన లోయకెదురుగా , నిల్చియుండి యిస్రాయేలు రాజ్యవైభవమును సూచించెడు నగరము పూవువలె వాడిపోవును. తప్ప గి తూలిపడిపోయియున్నవారు నాశనమగుదురు.

2. ప్రభువు బలాఢ్యుడైన వీరుని వారిమీదికి పంపెను. అతడు వడగండ్ల వానవలెను, తన సర్వమును ధ్వంసముచేయు తుఫానువలెను, ఉధృతముగాపారు మహాప్రవాహమువలెను వచ్చి దేశమును కూలద్రోయును.

3. ఎఫ్రాయీము త్రాగుబోతుల గర్వపు కిరీటమును ఆయన తన కాలితో తొక్కివేయును.

4. సారవంతమైన లోయకెదురుగా నిలిచియుండి, యిస్రాయేలు రాజ్యవైభవమును సూచించునదియు, మంచి పూవువలె వాడిపోయినదియు అగు నగరమువలెను, ఋతువు రాకముందే పండిన తొలి అంజూరపు పండును అని ఒకడు చూచినవెంటనే, తన చేతిలోనికి తీసికొని గబాలున మ్రింగివేయు చందమున నాశనమగును.

5. ఆ కాలమున సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు తన ప్రజలలో మిగిలియున్న వారికి అందమైన కిరీటమగును. సుందరమైన మకుటమగును.

6. ఆయన న్యాయస్థానమున న్యాయాధిపతులకు, తీర్పుతీర్చ నేర్పును, ఆత్మను దయచేయును. నగరద్వారమువద్ద పోరాడుచు శత్రువులను త్రిప్పికొట్టు వీరులకు పరాక్రమమును ఒసగును.

7. యాజకులు, ప్రవక్తలు ఘాటయిన మద్యము సేవించి మతికోల్పోయిరి. వారు తప్ప త్రాగి మైకముతో తూలుచున్నారు. ఘాటైన మద్యమువలన వారు తూలుతున్నారు. వారు తప్ప గి ఉన్నందున దర్శనములు కలిగినప్పుడు తూలుదురు. న్యాయము చెప్పవలసి వచ్చినపుడు జారిపడుదురు.

8. వారు కూర్చున్న తావులన్నియు వారి వాంతుల వలన మలినమైనవి. శుభ్రమైన స్థలమొక్కటియు లేదు.

9. “ఇతడు తానెవరికి బోధచేయుచున్నాననుకొనుచున్నాడో? ఇతని ఉపదేశములెవరికి కావలెను? ఇప్పుడే చనుబాలు మానిన చిన్న బిడ్డలకా?

10. ఇతడు మనకు ఆజ్ఞ మీద ఆజ్ఞను, సూత్రము మీద సూత్రమును, కొంచెమిక్కడను, కొంచెమక్కడను బోధించుచున్నాడు” అని వారనుకొనుచున్నారు.

11. సరే, ప్రభువు ఈ ప్రజలతో అన్యదేశీయుల భాషలో నత్తినత్తిగా మాట్లాడును. అయినను వారు వినరైతిరి.

12. ఆయన మీకు విశ్రాంతి నొసగెను. “అలసిపోయినవారు విశ్రాంతి చెందుడు” అని చెప్పెను. కాని మీరు ఆయన మాట వినరైతిరి.

13. కావున ప్రభువు మీకిప్పుడు ఆజ్ఞమీద ఆజ్ఞను, సూత్రము మీద సూత్రమును, కొంచెమిక్కడను, కొంచెమక్కడను బోధించును. మీరు నడచుచు వెనుకకు మొగ్గి వెల్లకిలపడుదురు. మీరు గాయపడి వలలో చిక్కి బందీలగుదురు.

14. యెరూషలేమున ప్రజలను ఏలెడి, అపహాసకులారా! మీరు ప్రభువు పలుకులు వినుడు.

15. “మేము మృత్యువుతో నిబంధన చేసికొంటిమి. పాతాళలోకముతో ఒప్పందము చేసికొంటిమి. నాశనకరమైన మహాప్రవాహము వచ్చినపుడు మమ్ము బాధింపజాలదు. మేము అబద్దము నాశ్రయించితిమి, అసత్యము మరుగుజొచ్చితిమని మీరు ప్రగల్భములు పలుకుచున్నారు.

16. కాని ప్రభువైన యావే ఇట్లనుచున్నాడు: “సియోనున పునాదిరాయినీ వేసినవాడను నేనే. అది పరీక్షకు నిలిచిన రాయి. ఆ మూలరాయి అమూల్యమైనది, పటిష్ఠమైనది. విశ్వసించువాడు చలింపడు.

17. ఆ పునాది రాతికి ఆ న్యాయము కొలనూలుగానుండును. నీతి లంబసూత్రముగానుండును. మరల దుష్టాధికారులను గూర్చి వడగండ్లవాన మీ అబద్దములనెడు కుటీరమును కూల్చివేయును. ప్రవాహము మీ ఆశ్రయస్థానమును కూలద్రోయును”.

18. మీరు మృత్యువుతో చేసికొనిన ఈ నిబంధనము వమ్మగును. పాతాళముతో చేసికొనిన , ఒప్పందము వ్యర్థమగును. నాశనకరమైన ప్రవాహము వచ్చినపుడు అది మిమ్ము హతము చేసి తీరును.

19. ఆ ప్రవాహము మిమ్ము మాటిమాటికి తాకును. ప్రతి ఉదయము మిమ్ము బాధించును. ఈ విషయమునర్ధము చేసికొందురేని మీరు భయకంపితులగుదురు.

20. 'కాళ్ళుచాచుకొనుటకు మంచము కురచ, కప్పుకొనుటకు కంబళి వెడల్పుచాలదు' అను సామెత మీపట్ల నెరవేరితీరును.

21. ప్రభువు పెరాసీముకొండ మీదవలె యుద్ధము చేయును. గిబ్యోను లోయయందువలె పోరాడును. ఆయన విచిత్రమైన కార్యము చేయును. ఆశ్చర్యకరమైన చెయిదము సల్పును.

22. కావున మీ అపహాసములిక చాలింపుడు. లేదేని మీ బంధములు మరి అధికముగా బిగుసుకొనును. సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు నిఖిలదేశమును నాశనము చేయుదునని ప్రకటనము చేయగా నేనువింటిని.

23. నా మాటలను జాగ్రత్తగా వినుడు. నా పలుకులను అవధానముతో గ్రహింపుడు.

24. సేద్యగాడు విత్తుటకుగాను నిరంతరము పొలము దున్నుచునేయుండునా? ఎల్లవేళల మట్టి పిల్లలు పగులగొట్టుచునే యుండునా?

25. అతడు పొలము చదునుచేసిన పిమ్మట నల్లజీలకర్రగాని, తెల్లజీలకర్రగాని చల్లునుగదా! గోధుమలు చాళ్ళుగా విత్తును. యవలను సిద్ధపరిచిన పొలములో ఇతర మొక్కలను గట్టున వేయునుగదా!

26. ప్రభువే సేద్యగానికి ఉపదేశముచేసి, అతడికి ఆ పని నేర్పించును.

27. సేద్యగాడు నల్లజీలకర్రను బరువైన పరికరముతో నూర్చడు. బండిచక్రములను జీలకర్రమీద నడిపింపడుగాని, కర్రచేత నల్లజీలకర్రను, చువ్వచేత జీలకర్రను దుళ్ళకొట్టునుగదా!

28. గోధుమలను మితిమీరి తొక్కించి పిండిచేయరు గదా? గింజలు నలిగి పోకుండునట్లుగనే వానిమీద బండిచక్రములు త్రిప్పుదురు.

29. సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువే ఈ పరిజ్ఞానమునుకూడ దయచేయును. ప్రభువు ప్రణాళికలు అద్భుతమైనవి. ఆయన కృత్యములు మహత్తరమైనవి.