ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 20

 1. అస్సిరియారాజైన సర్గోను తన సైన్యాధిపతియైన తరానునుకు, అష్టోదుమీదికి పంపెను. అతడు వచ్చి ఆ నగరమును ముట్టడించి స్వాధీనము చేసికొనెను.

2. ఆ కాలమున ప్రభువు ఆమోసు కుమారుడైన యెషయాతో “నీ నడుము మీది గోనెపట్టను తీసివేసి, పాదరక్షలను విడువుము” అని చెప్పెను.. అతడు ప్రభువు ఆజ్ఞాపించినట్లే పాదరక్షలు విడిచి దిగంబరుడుగా నడిచెను.

3. అష్ణోదు లొంగిపోయినపుడు ప్రభువిట్లు పలికెను: “నా సేవకుడైన యెషయా మూడేండ్ల నుండి పాదరక్షలు విడిచి దిగంబరుడుగా తిరుగుచున్నాడు. అతడు ఐగుప్తు కూషు దేశములకుపట్టు దుర్గతికి గుర్తుగాను, సూచనముగాను ఉన్నాడు.

4. అస్సిరియారాజు ఆ రెండు దేశములనుండియు బందీలను కొనిపోవును. అతడు ఆ దేశములనుండి పిన్నలను పెద్దలను గొనిపోవును. వారు బట్టలను చెప్పులను విడచివెళ్ళవలెను. వారి పిరుదుల మీద బట్టలేమియువుండవు. అది ఐగుప్తునకు అవమానకరమగును.

5. యిస్రాయేలీయులు తాము నమ్మిన కూషును గూర్చియు, తాము గొప్పగా ఊహించుకొనిన ఐగుప్తీయులను గూర్చియు నిరాశచెంది సిగ్గుపడుదురు.

6. ఆ కాలము వచ్చినపుడు సముద్రతీరమున వసించువారు, “మనము నమ్మినవారికి ఈ ఎట్టిగతి పట్టినదో చూడుడు! అస్సిరియారాజునకు భయపడి మనము వారి మరుగుజొచ్చితిమి. కాని ఇపుడు వారికి మరియు ఎట్టిదుర్గతి పట్టినదో చూడుడు. ఇక మనమెట్లు తప్పించుకోగలము?" అని చెప్పుకొందురు.