ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 17

 1. దమస్కును గూర్చిన దైవవాక్కు దమస్కు ఇక పట్టణముగా మనజాలదు, అది శిథిలముల ప్రోవగును.

2. ఆరాము నగరములు నిర్మానుష్యమగును. ఆ నగరములు గొఱ్ఱెలమందలు మేతమేయు తావులగును. వాటినెవడును అదలింపని విధముగా అవి విశ్రమించును.

3. ఎఫ్రాయీము రక్షణము కోల్పోవును. దమస్కు రాజ్యమును పొగొట్టుకొనును. సిరియాదేశమున మిగిలియున్నవారు యిస్రాయేలీయులవలె అవమానము పాలగుదురు. ఇది సైన్యములకధిపతియైన ప్రభువు వాక్కు

4. ఆ దినమున యాకోబుయొక్క గొప్పతనము సమసిపోవును. ఆ దేశము తన సంపదను కోల్పోయి పేదదగును.

5. ఆ దేశము గతి, కోతగాడు పండినదంట్లను చేతులలోనికి తీసికొని వానివెన్నులు కోసినట్లుండును. రెఫాయీము లోయలో పరిగెలు ఏరునట్లుండును.

6. ఓలివు చెట్టుపండ్లు దులపగా, పైకొమ్మ చివరన రెండు మూడుపండ్లుగాని, క్రింది కొమ్మమీద మూడు నాలుగు పండ్లు గాని మిగిలియున్నట్లుండును. యిస్రాయేలు దేవుడను, ప్రభుడనైన నేను పలికిన పలుకిది.

7. ఆ దినమున ప్రజలు తమ సృష్టికర్తయు, యిస్రాయేలు పవిత్రదేవుడునైన ప్రభువును చూచెదరు.

8. వారు తాము స్వయముగా నిర్మించిన బలిపీఠములను ఆశ్రయింపరు. ఆ దినమున అషేరా దేవత ప్రతిమలను గాని, సూర్యదేవత ప్రతిమలనుగాని, తమ చేతులు చేసిన దేనినైనను ఆశ్రయింపరు.

9. పూర్వము యిస్రాయేలీయులు వచ్చుటను చూచి అమోరీయులు, హివ్వీయులు భయముతో పారిపోవుచు, తమ నగరములను నిర్మానుష్యము కావించుకొనినట్లే, ఆ రోజున మీ నగరములు నిర్మానుష్యమగును.

10. మీరు మీ రక్షణకర్తయైన దేవుని విస్మరించితిరి. మీకు బలమునొసగు ప్రభువును మరచిపోతిరి. పైగా మీరు అన్యదేవతకు వనములునాటితిరి. పరదేవతకు కొమ్మలునాటితిరి.

11. ఆ వనములు మీరు నాటిన ఉదయముననే చిగిర్చి పూలుపూచినను మీ పొలములు పంటపండవు. మీరు ఆపదకును, తీరని బాధకును గురియగుదురు.

12. బలముగల జాతులు ఆర్బాటము చేయుచున్నవి. సముద్రమువలె గర్జించుచున్నవి. కడలి అలలవలె ఘోషించుచున్నవి.

13. అన్యజాతులవారు కడలి అలలవలె సమీపించుచున్నారు. కాని ప్రభువు వారిని మందలింపగా వారు వెనుకకు మరలుచున్నారు. పెనుగాలికి కొండలమీది ధూళివలెను, సుడిగాలికి చెత్తవలెను కొట్టుకొనిపోవుచున్నారు.

14. వారు సాయంకాలమున భయము పుట్టింతురు. కాని వేకువ అగునప్పటికి మటుమాయ మగుదురు. మనలను కొల్లగొట్టు వారి గతియిట్టిది. మనలను దోచుకొనువారి గతియిట్టిదే.