ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

యెషయా 12

 1. ఆ దినమున మీరు ఇట్లు పలుకుదురు: “ప్రభూ! నేను నిన్ను స్తుతింతును. పూర్వము నీవు నామీద కోపించితివి. కాని ఇప్పుడు నీ కోపము చల్లారినది. నీవు నన్ను ఓదార్తువు.

2. దేవుడు నాకు రక్షకుడు. నేను ఆయనను నమ్మి భయమును విడనాడుదును. ప్రభువు నాకు బలమును, శక్తిని దయచేయును. రక్షణమును గూడ ప్రసాదించును.

3. మీరు రక్షణపు బావులనుండి సంతసముతో నీళ్ళు చేదుకొందురు.

4. ఆ దినమున మీరిట్లు పలుకుదురు: “ప్రభువునకు వందనములు అర్పింపుడు. ఆయన సహాయమును అర్థింపుడు. ఆయన అద్భుతకార్యములను జాతులకు ఎరిగింపుడు. ఆయన మహాఘనుడని ఎల్లరికిని తెలియజేయుడు.

5. ప్రభువును కీర్తింపుడు. ఆయన మహాకార్యములు చేసెను. లోకమెల్ల ఆయన చేతలను ఎరుగునుగాక! 

6. సియోను వాసులారా! . మీరు ఆనందనాదము చేసి పాటలు పాడుడు. మీ మధ్య నెలకొనియున్న యిస్రాయేలు పవిత్రదేవుడు మహాఘనుడు సుమా!"